termeni si conditii

Art. 1   Descrierea Serviciilor, Termenilor si Conditiilor de Plata

1.1.Clientul a decis angajarea Prestatorului in vederea prestarii de servicii de specialitate in domeniile web development si marketing online, denumite in cele ce urmeaza “Serviciile”.

1.2.Prezentul contract cadru se incheie pe perioada de 12luni

1.3.Prestatorul va factura serviciile aduse Clientului, in lei la cursul BNR din ziua facturarii, dupa urmatoarele tarifele descrise detaliat in Anexe.

1.4.Beneficiarul va plati in termen de 15 zile de la data comunicarii facturii.

 

 

Art. 2   Raporturile existente intre Parti

1.1.      Nici una din Parti nu va avea nici un drept sa faca angajamente in numele acesteia fata de terte persoane.

1.2.      Nici o prevedere din prezentul Contract nu va fi considerata sau interpretata in sensul infiintarii unei asocieri in participatiune, societati in nume colectiv, sau in sensul stabilirii de raporturi de munca sau a unei relatii mandant –mandatar intre Prestator si Client in orice scop. Prestatorul nu va preciza in nici o scrisoare sau in cadrul altor demersuri care vizeaza direct sau indirect Serviciile descrise in prezentul, ca actioneaza intr-o alta calitate decat cea de Prestator.

1.3.      Prestatorul isi rezerva dreptul de a presta Serviciile mentionate in prezentul Contract de o maniera care sa raspunda activ cerintelor exprimate de Client si sa utilizeze mijloacele si resursele aferente dupa cum va considera adecvat.

 

 

Art.3    Confidentialitate

1.1.Prestatorul este de acord ca pentru realizarea Serviciilor descrise in prezentul, sa obtina accesul la Informatiile Confidentiale (conform definitiei de mai jos a acestui termen) care apartin Clientului. Prestatorul se obliga ca, pe durata derularii prezentului Contract precum si ulterior acestei perioade, exceptand situatiile in care Clientul si-a exprimat in mod special acordul scris:

(a)sa pastreze confidentialitatea asupra oricaror astfel de Informatii Confidentiale si sa nu le dezvaluie nici unei terte persoane, si

(b)sa utilizeze Informatiile Confidentiale exclusiv in scopul aducerii la indeplinire a Serviciilor asumate prin prezentul.

1.2.Obligatiile prevazute la Art. 3, pct. 3.1, lit (a) si (b) de mai sus vor fi denumite in continuare, in mod unitar, Obligatia de Confidentialitate a Prestatorului.

1.3.Conform utilizarii in acest Contract, Informatii Confidentiale inseamna orice informatii sau date, cu sau fara caracter tehnic, in forma scrisa, orala sau materiala in legatura cu activitatea sau cu potentialele operatiuni ale Clientului sau cu privire la activitatile de cercetare si dezvoltare, care nu sunt disponibile in general sau nu sunt cunoscute publicului larg, sau informatii obtinute de Prestator ca urmare a prestarii respectivelor Servicii.

1.4.Obligatia de Confidentialitate a Prestatorului subzista  pe timpul derularii prezentului Contract, precum si pe o perioada de [3] ani de la data incetarii prezentului Contract, indiferent de modalitatea de incetare.

1.5.Obligatia de confidentialitate asumata prin prezentul nu se aplica:

(a)              informatiilor care, in baza unor dovezi puse la dispozitie de Prestator, se dovedesc a fi informatii care au fost date publicitatii sau informatii care devin publice sau care intra in domeniul public in alt mod decat din culpa sau prin implicarea Prestatorului; sau

(b)              informatiilor cunoscute de Prestator si in legatura cu care se poate demonstra ca au fost cunoscute de acesta anterior dezvaluirii lor de catre Beneficiar.

 

Art. 4   Incetarea Contractului

Oricare dintre Parti poate denunta, in orice moment, prezentul Contract, cu sau fara motiv, in baza unei notificari scrise trimise cu treizeci (30) de zile in avans. In situatia unei astfel de incetari a Contractului, Prestatorul este de acord sa finalzeze Serviciile a caror executare a fost inceputa in temeiul unei Anexe incheiate intre Parti.

 

Art. 5   Nerespectarea obligatiilor

5.1       Daca oricare dintre Parti nu isi indeplineste, la timp si in maniera prevazute in prezentul, orice obligatie  sau conditie stipulata in acest Contract a fi indeplinita de respectiva Parte, si daca o asemenea situatie continua sa existe pe o perioada de cincisprezece (15) zile de la data trimiterii unei notificari scrise de catre Partea care si-a respectat obligatiile, aceasta Parte va avea dreptul de a rezilia acest Contract printr-o notificare de reziliere, in forma scrisa, adresata Partii in culpa in termen de cincisprezece (15) zile de la expirarea perioadei de cincisprezece (15) zile. Orice astfel de incetare a Contractului va intra in vigoare la primirea unei notificari scrise de catre Partea in culpa. Orice incetare a prezentului Contract in conformitate cu prevederile acestui Articol va fi cumulata cu si nu va exclude sau nu va aduce atingere altor drepturi sau masuri reparatorii (incluzand plata Serviciilor prestate pana in momentul notificarii incetarii, etc.), prevazute de lege sau de echitate, la care Partea care si-a respectat obligatiile poate fi indreptatita datorita culpei celeilalte Parti.

 

Art. 6   Forta Majora

1.1.Nici una dintre Parti nu va fi tinuta raspunzatoare fata de cealalta Parte pentru neindeplinirea sau pentru indeplinirea tardiva a oricaror obligatii asumate prin prezentul Contract datorita unor cauze care nu pot fi controlate de o maniera rezonabila, de respectiva Parte: incendii, inundatii, greve sau alte tulburari cu caracter industrial, accidente care nu pot fi evitate, reglementari guvernamentale, miscari sociale si revolte.

1.2.La aparitia unui asemenea eveniment de forta majora, Partea afectata va notifica imediat cealalta Parte furnizandu-i cat mai multe detalii cu putinta si comunicandu-i evolutia ulterioara a situatiei. Indata ce cauza care a determinat aparitia cazului de forta majora este inlaturata, Partea afectata isi va relua obligatiile, in caz contrar Contractul va inceta inainte de termen in conformitate cu prevederile Articolului 5 de mai sus.

Copyright © 2018+ localweb